Pro klienty

Odměna za právní služby

Právní pomoc advokát poskytuje za odměnu. Výše odměny se stanoví dohodou s klientem v souladu s vyhláškou č. 117/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášková nebo smluvní odměna), a to v návaznosti na rozsah, náročnost a druh advokátem poskytované právní pomoci. Nad rámec odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů, náhrada za promeškaný čas a cestovné v případě, že je úkon právní služby prováděn mimo obec, kde se nachází sídlo advokáta.

Dle dohody s advokátem klient předem hradí přiměřené zálohy.

Odměnu za naše právní služby lze po vzájemné dohodě sjednat uvedenými způsoby, a to na základě paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb, jako úkonovou odměnu za jeden úkon právní služby násobený počtem provedených úkonů, na základě časové tzv. hodinové smluvní odměny, na základě vzájemné dohody o jednorázové ceně právní služby, v závislosti na výsledku věci.

Informace pro klienty spotřebitele

Advokát poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, souvisejícími právními předpisy a stavovskými předpisy.

Od uzavřené smlouvy o poskytování právní pomoci (služby) je klient oprávněn kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je však klient současně povinen bezodkladně uhradit advokátovi odměnu za provedenou práci, hotové výdaje a náhradu za promeškaný čas advokáta.

Advokát tímto informuje klienta v postavení spotřebitele o existenci mimosoudního řešení sporů mezi advokátem (podnikatelem) a klientem (spotřebitelem) vzniklých ze smluvních vztahů týkajících se poskytování právních služeb. Subjektem pro řešení mimosoudních sporů je Česká advokátní komora (ČAK). Klient v postavení spotřebitele je oprávněn obrátit se na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu poté, co se nepodaří mimosoudně urovnat spor přímo mezi advokátem a klientem, a to vzájemnou dohodou. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít