Občanské právo

Smluvní vztahy, sepis a revize smluv, dohod (vč. posuzování a výkladu uzavřených smluv), spotřebitelské smlouvy, závazkové vztahy, postoupení pohledávek, zajištění závazků atd.;

Svéprávnost, opatrovnictví fyzické a právnické osoby, vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, sousedská práva, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo;

Právní vztahy k nemovitým věcem, návrhy na vklad údajů do katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo;

Vymáhání pohledávek;

Výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít